Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας του ΟΟΣΑ

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας του ΟΟΣΑ

Ï ÁíäñÝáò  Êáôóáíéþôçò, ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Åðéêïéíùíßáò óõæçôÜ ìå ôïí ãåíéêü äéåõèõíôÞ Åðéêïéíùíßáò ôïõ ÏÏÓÁ Anthony Gooch, ðñéí ôçí Ýíáñîç óåìéíáñßïõ ìå ôßôëï «Åðáíáêôþíôáò  ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðïëéôþí óå ðåñéüäïõò ôçò êñßóçò» ðïõ äéïñãáíþèçêå óôï ðëáßóéï ôçò åëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò ôçò ÅÅ, ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 28 Ìáñôßïõ 2014. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας συνάντησε τον γενικό διευθυντή Επικοινωνίας του ΟΟΣΑ Anthony Gooch, λίγο πριν την έναρξη σεμιναρίου με τίτλο «Επανακτώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε περιόδους της κρίσης» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.