Χαιρετισμός στο σεμινάριο “Επανακτώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε περιόδους της κρίσης”

Χαιρετισμός στο σεμινάριο “Επανακτώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε περιόδους της κρίσης”

Ï ÁíäñÝáò  Êáôóáíéþôçò, ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Åðéêïéíùíßáò ÷áéñåôßæåé ôçí Ýíáñîç óåìéíáñßïõ ìå ôßôëï «Åðáíáêôþíôáò  ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðïëéôþí óå ðåñéüäïõò ôçò êñßóçò» ðïõ äéïñãáíþèçêå óôï ðëáßóéï ôçò åëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò ôçò ÅÅ, ÁèÞíá ÐáñáóêåõÞ 28 Ìáñôßïõ 2014. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, γενικός γραμματέας Επικοινωνίας χαιρετίζει την έναρξη σεμιναρίου με τίτλο «Επανακτώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε περιόδους της κρίσης» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014.