Επίσκεψη στα Ομογενειακά Σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης πραγματοποίησε επίσκεψη στα ομογενειακά σχολεία της Πόλης και πιο συγκεκριμένα, στη «Μεγάλη του Γένους Σχολή», στο «Ζάππειον Παρθεναγωγείον» και στο «Ζωγράφειον Λύκειον».

Η ιστορική πορεία των ομογενειακών σχολείων στην Τουρκία και η ουσιαστική τους συμβολή στην εκπαίδευση των παιδιών της Ομογένειας είναι αδιαμφισβήτητη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητά της, ως ένας εκ των βασικών πυλώνων της.

Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το ιστορικό βάρος των σχολείων αυτών, ενισχύει με κάθε τρόπο την ομογενειακή εκπαίδευση.